بایگانی ژانویه, 2017

گزارش صعود زمستانی قله عجم – کوههای تالش (خلخال) – ۹۵,۱۰,۱۷

6 ژانویه 2017

گزارش صعود زمستانی قله عجم – کوههای تالش (خلخال) – ۹۵,۱۰,۱۷
    حرکت از روستای اندبیل (خلخال)    پناهگاه قله عجم   عکس مشترک کادوسیان با کوهنوردان خلخال