بایگانی دسامبر, 2011

گزارش صعود قله کلاهو – تالش – ۱۳۹۰،۰۹،۱۵

6 دسامبر 2011

گزارش صعود قله کلاهو – تالش – ۱۳۹۰،۰۹،۱۵