بایگانی نوامبر, 2011

برف پیمایی در منطقه سوباتان تالش – ۱۳۹۰،۸،۲۵

16 نوامبر 2011

برف پیمایی در منطقه سوباتان تالش – ۱۳۹۰،۸،۲۵
نیسان و ماشین های شاسی بلند فقط میتوانند در شش ماه دوم سال در راه خاکی سوباتان حرکت کنند  تنفس و تفریح در میانه راه سوباتان  جای پای خرس در سوباتان تالش  سوباتان  داروغه روستای سوباتان  بازار سوباتان  ویلای آقای پاکپور