بایگانی آگوست, 2011

گزارش برنامه صعود دماوند (جبهه جنوبی) – ۱۳۹۰،۵،۲۴

15 آگوست 2011

گزارش برنامه صعود دماوند (جبهه جنوبی) – ۱۳۹۰،۵،۲۴
دماوند کوهی در شمال ایران است که بلندترین کوه ایران و بلندترین قلهٔ آتشفشانی آسیا است. دماوند در پاره مرکزی رشته کوه البرز و در جنوب دریای خزر جای دارد   صبح یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ از شهر هشتپر (تالش) به طرف دماوند به راه افتادیم. عصر همانروز در پلور دماوند پس از پیوستن سرپرستان برنامه به ما در راه…