بایگانی مرداد, ۱۳۹۸

گزارش صعود قله علمکوه از مسیر حصارچال _ ۹۸,۰۵٫۰۵/۰۴

۵ مرداد ۱۳۹۸

گزارش صعود قله علمکوه از مسیر حصارچال _ ۹۸,۰۵٫۰۵/۰۴