بایگانی آذر, ۱۳۹۱

گزارش صعود کله قندی – ماسوله – ۱۳۹۱/۰۹/۱۰

۱۰ آذر ۱۳۹۱

گزارش صعود کله قندی – ماسوله – ۱۳۹۱/۰۹/۱۰
  آذر ۱۳۹۱ وقتی از تالش به ماسوله رسیدیم،برنامه صعود به آسمانکوه را مشترک با گروه اسمان صومعه سرا آغاز کردیم.با جلوداری آقای محمد براری،جنگل جامه پاییزی به تن کرده را رد کرده و زیر تابلوی مخابرات صبحانه میل کردیم.ادامه راه پوشیده از برف و هر چه بالاتر میرفتیم بر شدت باد و کولاک اضافه میشد.ساعت ۱۱ همگی به قله…