بایگانی آذر, ۱۳۹۰

گزارش صعود قله کلاهو – تالش – ۱۳۹۰،۰۹،۱۵

۱۵ آذر ۱۳۹۰

گزارش صعود قله کلاهو – تالش – ۱۳۹۰،۰۹،۱۵